کدهای تخفیف


نام موسسهنوع دورهکد تخفیف
صدا و سیماآنلاینiribon
صدا و سیماحضوریiribip
دانشگاه آزاد (واحد تهران مرکزی)آنلاینtasbazadon
دانشگاه آزاد (واحد تهران مرکزی)حضوریtasbazadip
سایر دانشگاه‌هاآنلاینraystuon
سایر دانشگاه‌هاحضوریraystuip